O Nas

Fundacja została ustanowiona w dniu 12.08 2016  wpis do KRS z 3 X.2016. Jednym z fundatorów i współzałożycieli fundacji  jest dr Zygmunt Fura, aktualnie Prezes Zarządu Fundacji. Celami Fundacji są m.in.:

 • ochrona środowiska naturalnego
 • wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich
 • współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii
 • działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich
 • wspieranie działalności naukowej w zakresie ekorozwoju
 • organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu rozwiązań proekologicznych
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcyjnej
 • prowadzenie laboratoriów badawczych i badań terenowych
 • współpraca zagraniczna w zakresie ekologii

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

 • PKD 18.1 – drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 • PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • PKD 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie  nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • PKD 74.90.Z – pozostała działalność  profesjonalna,naukowa i techniczna,gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacja targów,wystaw i kongresów
 • PKD 82.9 – działalność komercyjna,gdzie indziej niesklasyfikowana
 • PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji
 • PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
 • PKD 90.0 – działalność twórcza związana z kultura i rozrywka.
 • PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych
 • PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej